Tài liệu tham khảo

Chào các bạn, Các bạn tải các tài liệu tham khảo sau để phục vụ cho môn học: Nguyễn Đức Nghĩa và Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 H.R. Kennet, Discrete Mathematics and Its Applications, Sixth Edition, Mc Graw Hill, 2007.
Facebook Comments
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *